Allt om utdelningskvalitet – bedöm risken i din utdelningsportfölj

Nyckeltalen, formlerna, termerna, och frågorna du ska ställa dig

Utdelningar är en del av ett företags resultat för kvartalet eller året som delas ut till aktieägarna. Det är svårt att överdriva utdelningens betydelse för en investerares totala avkastning eftersom de historiskt sett har svarat för nästan hälften av den totala avkastningen på aktiemarknaden. Dessutom förstår företag som betalar utdelning att pengarna tillhör aktieägarna.

Utdelande bolag ger överlägsen avkastning med lägre risk, eftersom utdelning innebär företagsekonomisk disciplin. Utdelningar är verkliga utbetalningar för bolag som inte kan manipuleras eller återbetalas. När bolag börjar betala utdelningar är de också ovilliga att stoppa eller skära ner utdelningarna eftersom det kan driva aktiekursen neråt och se dåligt ut gällande ledningens förmåga. Därför är utdelning också en signal om bolagets självförtroende.

Utdelningsbolag är generellt sett mer motståndskraftiga under nedgångar. Utdelningen, om den är hållbar, ger en lägsta nivå av positiv avkastning. Detta dämpar det nedåtgående trycket från marknaden. Och ännu bättre; bra utdelningsbolag upprätthåller inte bara sin utdelning i en nedgång – de höjer dem faktiskt.

Slutsatsen är; en lång historia av höga och växande utdelningar är ett kännetecken för kvalitetsföretag.

När man gör en kvalitetsanalys av utdelningar bör man börja med att samla in följande datapunkter som input:

Datapunkter

 • Nuvarande utdelningsavkastning (-1 till -4 år) (Årlig, senast rapporterad)
 • Utdelning per aktie (-1 till -10 år) (Årlig, senast rapporterad)
 • Nuvarande utdelningsgrad (-1 år) (Senast rapporterad)
 • Tidigare utbetalningsgrad (-2 år) (Tidigare rapporterat)

Hur man bedömer utdelningskvalité

När det gäller utdelningar är dessa 3 de viktigaste variablerna att bedöma;

 • Styrka (direktavkastning)
 • Hållbarhet (utdelningsgrad)
 • Tillväxt (utdelningstillväxt)

Var och en av dessa variabler beskrivs kort nedan:

Styrka

Styrkan mäts av direktavkastningen, även kallad yield/dividend yield/avkastning, vilken representerar den årliga utdelningen som ett företag betalar ut i förhållande till aktiekursen.

Det är avkastningen på investeringen som en investerare kan förvänta sig att få om de investerar i aktien till nuvarande pris och företaget fortsätter att betala ut samma utdelning. Eftersom utdelningen själv förändras mer sällan kommer direktavkastningen att stiga när aktiekursen sjunker och sjunka när aktiekursen stiger.

Även om höga direktavkastningar är attraktiva kan de kosta tillväxtpotentialen. Generellt sett betalar mogna och stabila företag som inte växer särskilt snabbt den högsta direktavkastningen. Och tvärtom; små företag, så som nystartade företag och företag som använder kassaflödet för att finansiera mer forskning och utveckling eller investera i tillväxt, tenderar att betala de lägsta direktavkastningarna.

Direktavkastningen varierar kraftigt mellan olika branscher, och som de flesta nyckeltal är de mest användbara att jämföra inom en viss bransch, snarare än bolag i olika branscher. Detta beror på att kontantgenerering, kapitalbehov och återinvesteringsmöjligheter skiljer sig väsentligt mellan branscher.

Hållbarhet

Hållbarheten mäts av utdelningsgraden (dividend payout ratio), vilket innebär hur mycket av ett företagets intäkter som betalas ut som utdelning. En lägre utdelningsgrad kan indikera att bolaget har mer utrymme att öka sin utdelning, medan en hög utdelningsgrad kan betyda att utdelningen är mer riskfylld eftersom den förbrukar majoriteten av ett bolags vinst. Om affärstrenden oväntat faller kan det hända att det inte finns tillräckligt med vinst för att behålla utdelningen.

Flera överväganden går in i tolkningen om utdelningsgraden är överkomlig för företaget eller inte, framför allt företagets mognadsnivå. Ett tillväxtorienterat företag som syftar till att expandera, utveckla nya produkter och flytta till nya marknader förväntas återinvestera det mesta eller alla sina intäkter och kan förlåtas för att ha en låg eller tom nollutbetalning.

Tillväxt

Tillväxten mäts av utdelningstillväxten (dividend growth). I genomsnitt är ett bolag som har en solid historia med stark utdelningstillväxt mer benägna att fortsätta höja utdelningen jämfört med ett bolag med långsam eller negativ utdelningstillväxt. En stadigt stigande utdelning indikerar en hälsosam, mognande affär, medan en spik kan betyda att utdelningen är på väg in ohållbart territorium.

Terminologi

Nedan finns förklaringar till några vanliga utdelningsbegrepp:

 • Utdelningsbelopp (Dividend Amount) är det senaste årets utdelningsbelopp.
 • Meddelandedatum (Announcement Date) är det datum då bolagets styrelse tillkännager en utdelning.
 • EX-dag/”Handlas utan utdelning” (Ex-Dividend Date) anger när aktien börjar handlas utan utdelning
 • Avstämningsdag (Record Date) är det datum du behöver äga aktier för att vara berättigad till att ta emot utdelningen
 • Utdelningsdag (Pay Date) är den dag du kommer att få utdelningen om du ägde aktier på avstämningsdagen

Checklista för att bedöma utdelningskvalitet

1. Är den aktuella direktavkastningen högre än den 25:e percentilen i branschen?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll mäter om företaget betalar en högre direktavkastning än den 25:epercentilen av alla utdelare i sin bransch. Aktier som konsekvent erbjuder hög direktavkastning, tenderar att fluktuera mindre än den totala marknaden.

2. Är den aktuella direktavkastningen högre än den 75:e percentilen i branschen?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll mäter om företaget betalar en högre direktavkastning än den 75:e percentilen av alla utdelare i sin bransch. Aktier som konsekvent erbjuder hög direktavkastning, tenderar att fluktuera mindre än den totala marknaden.

3. Täcks utdelningen väl av nettovinsten?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll används för att säkerställa att företaget kan upprätthålla utdelningstillväxt i framtiden. Om utdelningsgraden är högre än 50 procent, anses det så högt att det kan innebära att företaget misslyckas med att återinvestera sina vinster i verksamheten tillräckligt för att växa. En hög utdelningsgrad innebär ofta att företagets intäkter haltar eller att de försöker glädja investerare som inte kan hitta något annat att bli glada över.

Utdelningsgrad beräknas så här:

Utdelningsgrad = Utdelning per aktie (DPS) / Vinst per aktie (VPA/EPS)

Om den aktuella utdelningsgraden (rullande 12 månader) är > 0 och ≤ 0,5 så är det ett gott betyg.

4. Är den årliga tillväxttakten i utdelning per aktie (DPS) över 10%?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll används för att identifiera företag som har en historik av att öka sin utdelning år efter år. Företag som har höjt sin utdelning över tid har vanligtvis sett sina aktiekurser ökar som ett resultat. Växande utdelningar indikerar en sund, mognande verksamhet, en som är engagerad i sina aktieägare och kan också vara en indikation på fler utdelningshöjningar framöver.

Denna tillväxttakt är den sammansatta årliga tillväxttakten för utdelningar under de senaste 3 åren. CAGR-formeln är följande:

Sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) för utdelning = (innevarande års utdelningstillväxt / utdelningstillväxt för 3 år sedan) ^ (1/3) – 1

En hållbar utdelningstillväxt kan uppskattas genom att multiplicera ROE med utdelningsgraden. En aktie som växer sin utdelning långt över eller under den hållbara utdelningstillväxttakten kan indikera risker som behöver undersökas.

Om den treåriga sammansatta årliga tillväxten i utdelning per aktie (DPS 3y CAGR%) är > 10% är det ett gott betyg.

5. Har utdelning per aktie (DPS) varit konsekvent under de senaste 10 åren?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll visar om den historiska utdelningen per aktie har varit stabil under de senaste 10 åren, en tidsram som fångar en typisk hel (boom-bust) konjunkturcykel. Om det vid något tillfälle under de senaste 10 åren har skett en nedgång på mer än 10% gällande utdelningen så anses det volatilt.

Om det inte har skett några sänkningar i årliga utdelningar per aktie på mer än 10% under de senaste 10, så är det ett gott betyg.

6. Finns det en stigande trend i utbetalningsgraden?

Varför är detta viktigt?

Denna kontroll ger ett varningstecken för att undvika situationer där utdelningen per aktie växer snabbare än vinst per aktie. Vissa företag ökar utdelningen mycket snabbare än vinsten, vilket leder till ökad utdelningsgrad. Detta sätter vanligtvis en gräns för framtida utdelningstillväxt, eftersom ökningar av utdelningar i snabbare takt än vinsten kommer att  leda till ohållbar utdelning. Således är en stigande trend i utdelningsgraden ett potentiellt varningstecken.

Om den nuvarande utdelningsgraden (12 månader) är > 1,3x tidigare utdelningsgrad (-12 till -24 månader), så finns det en stigande trend i utdelningsprocenten.

Detta behöver alltså inte vara dåligt i sig, men kräver ytterligare grävande för att stötta investeringsbeslutet.

Vad tycker du om utdelningar, och portfölj med utdelningsbolag som investeringsstrategi? Har du något att tillägga? Lämna hemskt gärna en kommentar här nedanför!

Vad tycker du? Rösta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.