Scenarioanalys – Hur man gör prognoser för aktier

Begreppet Margin of Safety, eller säkerhetsmarginal, är skillnaden mellan det pris du betalar och det värde du får. Det finns egentligen bara två sätt att skaffa sig en säkerhetsmarginal i investeringar.

Det första är att skapa en säkerhetsmarginal vid beräkningen av det fundamentalt motiverade värdet på bolaget genom att tillämpa konservativa antaganden om avkastningskrav och prognoser. Det andra är att göra sin investering till ett pris som är lågt i förhållande till det motiverade värdet.

Att ha en uppfattning kring ett bolags värde är alltid utgångspunkten för en investering. För att bedöma om aktien är köpvärd är inte bara priset av betydelse, utan också hur stor osäkerhet som råder i värdeuppfattningen.

Hur man värderar osäkerhet

Osäkerheten i värderingen utvärderas enklast genom att studera ett pessimistiskt och optimistiskt scenario kring bolagets framtidsutsikter. Desto större värderingsgapet är mellan dessa två scenarion, desto större osäkerhet råder i värderingen. Att investera med god säkerhetsmarginal handlar därför om att alltid försöka köpa en aktie när den handlas till ett pris som går att räkna hem med pessimistiska antaganden.

Att investera med en god säkerhetsmarginal är förmodligen en av de viktigaste principerna att följa för att uppnå långsiktigt bra investeringsresultat. Förmågan och tålamodet att avstå från alla andra investeringar och vänta på de bra köp- och säljlägena är avgörande.

De flesta investeringar ska säljas förr eller senare och att sälja vinnare för tidigt är ett välkänt psykologiskt fenomen, den så kallade dispositionseffekten (Disposition effect). När ett aktieinnehav ska säljas kan det vara bra att utgå från vad bolaget skulle vara värt utifrån ett optimistiskt scenario. Det är dock viktigt att aldrig räkna med att göra en bra försäljning till ett högt pris. Det är betydligt viktigare att köpa aktien till ett så lågt pris att även en medioker försäljning blir en bra affär.

Volatil aktiekurs ger möjligheter! Genom att tillämpa en säkerhetsmarginal vid investeringar så innebär kurssvängningar en möjlighet till att köpa billigt och sälja dyrt. Modern portföljteori förespråkar att en aktiekurs volatilitet (standardavvikelsen) är ett mått på risk, vilket i grunden är felaktigt. Risk är en negativ händelse som kan inträffa med en viss sannolikhet. En volatil aktiekurs blir endast en risk för den som inte har en värdeuppfattning eller kan vänta ut en uppvärdering.

Metod för framåtblickande scenarioanalyser

För bygga up olika framåtblickande scenarion, bör man börja med att lista alla faktorer för en aktie som kan ha negativ respektive positiv kurspåverkan, från de mest uppenbara till de minst troliga.

I de olika scenariona varieras sedan antaganden kring aktiens mest kritiska framgångsfaktorer, händelser som är mest avgörande för bolagets lönsamhet, vinsttillväxt eller investerarnas övertygelse med en tidshorisont på 2 år.

I scenarioanalysen utvärderas med fördel 3 olika scenarion med ett tidsintervall på omkring 2 år och som visar hur värdet på bolaget varierar beroende på vilka antaganden som görs i modellen.

En tumregel är att huvudscenariot har 50 procents sannolikhet att inträffa, medan det är 25 procents sannolikhet att det pessimistiska respektive det optimistiska scenariot inträffar.

Binära utfall

Vissa kritiska faktorer är dock antingen eller, exempelvis ett bolag får antingen ett godkännande av läkemedelsmyndigheten för ett nytt läkemedel eller så får det inte det. I det fallet finns bara två scenarion och de kan ha olika sannolikheter. Det fundamentalt motiverade värdet blir då ett sannolikhetsjusterat snitt utav det pessimistiska respektive det optimistiska scenariot.

Genom att prognostisera scenarion elimineras en del utav den konfirmeringsbias som man som investerare lätt får; tendensen att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar.

Att titta närmare på gapet i värde mellan det pessimistiska och det optimistiska scenariot ger en mer nyanserad bild av värdet på bolaget än att bara förhålla sig till det mest troliga scenariot.

Vad tycker du om att skapa scenarioanalyser innan man köper en aktie? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet!

Vad tycker du? Rösta!

En kommentar

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.