Hur lönsamt är bolaget – egentligen? En aktieanalytikers approach

Lär dig nyckeltalen, fällorna och frågorna som du behöver ha svar på

Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Förenklat uttryckt är lönsamhet ett mått på hur effektivt bolaget nyttjar sitt kapital för att skapa vinst. Nyckeltalen nedan mäter hur lönsamt ett bolag är för dess aktieägare. Viktigt att tänka på när man tittar på dessa nyckeltal är att titta på en period på minst 3 till 5 år snarare än bara ett enstaka år, för att få en god uppfattning om hur väl ett bolag har presterat.

Nyckelfrågor att hitta svaret på för att bedöma lönsamhet

  • Uppvisar bolaget positivt rörelseresultat (EBIT) för rullande 12 månader?
  • Har bolaget lyckats uppvisa ett positivt och växande rörelseresultat (EBIT) de 3 senaste åren?
  • Genererade bolaget ett positivt fritt kassaflöde i åtminstone 2 av de 3 senaste åren?
  • Var det senaste årets avkastning på totalt kapital (ROA) positivt och högre än genomsnittet för de 3 senaste åren?
  • Är bolagets genomsnittliga avkastning på eget kapital (ROE) 10 procent eller högre?
  • Har bolaget uppvisat en årlig nettomarginal på 5 procent eller högre? (Välj det alternativ i tabellerna som ger flest poäng om flera alternativ är möjliga)
  • Är bolagets avkastning på totalt kapital (ROA) sämre än branschsnittet?

Avkastning på totalt kapital

Return On Assets (ROA) är ett nyckeltal som visar vilken avkastning ägarna får på sitt kapital. Desto högre ROA desto bättre är det. Avkastningsmåttet baseras på två delar, årets vinst efter räntekostnader per omsatt krona (nettomarginal) och omsättningen i förhållande till årets genomsnittliga tillgångar exklusive goodwill (omsättningshastighet).

ROA = Nettomarginal x Omsättningshastighet

Det gäller att komma ihåg att det är stor skillnad i kapitalbehov mellan olika branscher. Företag med hög räntabilitet skapar sina vinster med hjälpa av en liten kapitalbas. Vid hög räntabilitet behövs bara en bråkdel av vinsten återinvesteras för att vinsten ska öka i takt med inflationen. Fallande ROA innebär att bolaget ökat tillgångarna mer än vinsten och därmed en försämring av bolagets lönsamhetspotential. Kapitalintensiva bolag, där verksamheten kräver stort kapital för att växa, har lägre ROA än bolag med mindre kapital, allt annat lika. Såna bolag är mindre intressanta ur ett aktieägarperspektiv eftersom en större del av det löpande kassaflödet går åt till underhållsinvesteringar.

Avkastning på eget kapital

Return On Equity (ROE) är ett nyckeltal som visar hur effektivt ledningen förvaltar aktieägarnas kapital som investerats i bolaget. ROE säger betydligt mer om bolagets lönsamhet och dess kapitalbehov än vad bolagets vinst per aktie gör. Nyckeltalet visar på om bolagets vinster växer utan att nytt lånat eller eget kapital behöver investeras i verksamheten för bolagets fortsatta tillväxt. Det visar bolagens teoretiska utdelnings- och tillväxtkapacitet.

ROE = Nettomarginal x Omsättningshastighet x Hävstång

Med hävstång avses skulder och är därmed ett mått på hur stor del av ROE som är ett resultat av skulder.

Bolag med en hög ROE och med små eller inga skulder kan växa utan stora investeringar. Det medför att ägarna kan ta ut aktieutdelning eller återinvestera dem. Ett bolag som har en hög ROE och kan återinvestera en stor del av sin vinst till lika hög ROE kommer att se en fin vinstutveckling på grund av ränta på ränta effekten.

Ett problem med ROE är att nyckeltalet kan förbättras genom ökad skuldsättning, vilket försvårar jämförelser av lönsamhet. För att bedöma om ROE är dopat av hävstång från skulder kan det vara bra att studera den historiska skuldutvecklingen jämfört med ROE, dvs om bolaget har behållit sin ROE genom att öka skulderna. Detta är i så fall ett tecken på att affärsmodellen kan ha gått snett. Bolaget ersätter ökande marginaler och ökad kapitalbindning med mera skuld för att bibehålla samma nivå av ROE.

Ett högt ROE som består över åren tyder på att det finns någon typ av skydd mot alltför stark konkurrens, någon form av inträdeshinder eller stark konkurrensfördel. Utan inträdeshinder skulle andra bolag gärna etablera sig i den lönsamma branschen.

Fallande ROE är ofta en varningssignal om att bolaget börjar mogna. Lågkonjunkturer gör dock bedömningen extra svår. Ett bolags vinster kan falla på grund av omvärldsfaktorer trots att försäljningsvolymen fortfarande ökar och uppvisar stabil tillväxt. Här finns inga enkla genvägar men ledtrådar ges av konkurrenters situation och hur tidigare cykliska nedgångar sett ut. Om man bedömer att den trendmässiga tillväxten faktiskt är på väg att sakta in är det en säljsignal, då antalet köpare av en tillväxtaktie utan tillväxt är ytterst få.

Fritt kassaflöde

Kassaflödet mäter faktiska pengar som strömmar in och ut ur ett bolags löpande verksamhet. Det är ett mycket bättre mått på ett bolags lönsamhet än det redovisade resultatet, vilket är extremt mottagligt för manipulation. Fritt kassaflöde ger oss ett bra mått på riktig lönsamhet eller brist på densamma. Fritt kassaflöde kan också sägas vara ett mått på hur beroende bolaget är av kapitalmarknaden för att finansiera sin expansion.

Det fria kassaflödet ger också en tydlig antydan till om bolaget faktiskt tjänar de pengar som redovisningen uppger. I det fall den redovisade vinsten och det fria kassaflödet inte hänger ihop över tid är det en varning om att vinsten kan ha överskattas. Det kan bero på att företaget hela tiden måste öka sina underhållsinvesteringar för att behålla sin nuvarande vinst. I redovisningen sprids kostnaden ut över uppskattad livslängd medan investeringen bokförs i sin helhet i kassaflödesanalysen.

Fritt kassaflöde är kassaflödet från den löpande verksamheten minus kassaflödet för underhållsinvesteringar. Tillväxtinvesteringar är alltså undantagna, vilket innebär att fritt kassaflöde motsvarar det kassaflöde som blir över efter att kostnader är tagna för att hålla verksamheten i befintligt skick.

Det fria kassaflödet är alltså vad ett bolag har kvar vid slutet av året eller kvartalet efter att ha betalat alla sina räkningar, löner, räntor, skatter och efter att ha gjort investeringar i verksamheten. Det vill säga den del av kassaflödet från verksamheten som blir tillgänglig för exempelvis aktieutdelning, avbetalning på lån eller återköp av aktier. Utdelning bör dock bolagen endast göra när aktien är övervärderad alternativt rimligt värderad. När aktien är kraftigt undervärderad är alltid återköp av aktier att föredra framför kontant aktieutdelning.

Nettomarginal

Nettomarginal är ytterligare ett viktigt nyckeltal för att visa företagets lönsamhet. Nyckeltalet nettomarginal visar hur stor andel av varje intjänad krona som blir till vinst. Nettomarginalen beräknas genom att dividera nettovinsten med omsättningen. Nettovinsten är det vanligaste vinstbegreppet och räknas på redovisat resultat efter skatt, den nedersta raden i balansräkningen. Den brukar, för vinstgivande företag, uppgå till mellan 2 och 10 procent.

Vid en jämförelse av vinstmarginalerna mellan bolag i samma bransch, är det de med bäst marginal som överlever längst ifall det blir dåliga tider. Att välja vinstmarginalen före skatt kan vara lämpligt i de fall bolag dopat sina resultat genom att utnyttja underskottsavdrag. Räntekostnaderna bör dock beaktas i så fall för att ge en rättvisare bild av bolaget.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är oberoende av hur bolaget finansierats och är därför mest lämplig för lönsamhetsjämförelser mellan snarlika bolag som skiljer sig finansiellt och i fråga om skattehemvist.

Efter avdrag för kostnader som räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (inklusive goodwill-avskrivningar) får vi rörelseresultatet. Detta brukar uttryckas före avskrivningar (EBITDA; Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) eller efter avskrivningar (EBIT; Earnings Before Interest, Taxes). I bolagsaffärer, mellan industriella köpare eller vid köp av hela börsbolag är rörelseresultatet det vanligaste använda resultatmåttet. Rörelsemarginalen är rörelseresultatet som andelen av omsättningen, vilken brukar uppgå till mellan 5 och 20 procent.

Växande bolag kan förbättra rörelsemarginalen om de indirekta kostnaderna inte ökar i samma takt som omsättningen. Stora bolag har genom skalfördelar bättre förutsättningar än små för att uppnå en bra rörelsemarginal. Snabbväxande och lönsamma företag kan under sin tillväxt sluka mer kapital än de genererar, det vill säga kassaflödet efter investeringar är negativt. Detta kräver i så fall ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten i form av nya lån eller nyemissioner för att inte de likvida medlen ska minska och så småningom tömmas. När ett bolag är effektivt, växer och klarar att finansiera tillväxten med egna medel, har dess aktie också en positiv utveckling.

Bruttomarginal

Bruttoresultatet är ett resultat före kostnader av mer indirekt eller fast natur, sådana som inte nödvändigtvis följer omsättningen utan beslutas av bolaget. Bruttoresultatet som andel av omsättningen, uttryckt i procent, utgör bruttomarginalen och brukar uppgå till mellan 20 och 60 procent. Den kan jämföras mellan bolag i samma bransch och mellan åren.

Fallande bruttomarginaler är ofta en signal om ökad konkurrens. En stigande bruttomarginal ses däremot ofta som ett mått på förbättrad operativ effektivitet, vilket t ex uppnås genom; god prisdisciplin, förbättrad marknadsföring, sänkta produktionskostnader, effektivisering av flödena inom logistik och distribution, eller förbättrad produkt- och marknadsmix.

Vilka är dina primära nyckeltal för att bedöma lönsamhet? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet!

Vad tycker du? Rösta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.