Är ledningen fantastisk eller usel? Checklista: 20 frågor att ställa

När man ska avgöra ett bolags ledarskapsförmåga behöver man göra en bedömning av ledningens och styrelsens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris.

Här är fem områden och totalt 20 nyckelfrågor (och en mängd konkreta exempel med extra insiktsfulla frågor) som den riktigt analytiskt lagda investeraren bör ha svar på för att avgöra om ledningen är bra eller inte.

Exekvering

 1. Har bolaget levererat på tidigare finansiella och/eller operativa målsättningar i goda så väl som svåra tider?*
 2. Har bolaget tidigare varit bra på att identifiera och hantera oförutsägbara händelser, dvs snabbt anpassat sig till ändrade förhållanden?
 3. Har bolaget fullföljt de strategiska initiativ som tidigare kommunicerats, oavsett om de visat sig vara framgångsrika eller ej?
 4. Ställ den mest insiktsfulla fråga du kan komma på, utöver de ovan nämnda, för att avgöra om bolaget är välskött?

Exempel på insiktsfulla frågor inom exekvering

Har bolaget visat god förmåga kring att undvika olyckor och problem genom att identifiera risk och utveckla planer? Är bolagets långsiktiga finansiella och operativa målsättningar relevanta och rimliga sett utifrån bolagets framtidsutsikter och historik? Har det förekommit frekventa vinstvarningar och nedjusteringar av tidigare uppsatta långsiktiga finansiella mål? Har likviden från tidigare emissioner använts på det sätt som utlovats?

*Läs igenom vd-ordet i årsredovisningarna och studera om han/hon generellt uttrycker bortförklaringar för dåliga eller uteblivna resultat, i så fall är det ett dåligt tecken på att ledningen inte tar ansvar och saknar förmågan att exekvera.

Kapitalhantering

 1. Förefaller bolaget ha en effektiv kapitalstruktur, rätt balans mellan interna investeringar och återföring av kapital till aktieägarna?
 2. Förstärker bolagets investeringar och förvärv dess konkurrensfördelar och kärnverksamhet?
 3. Har bolaget god kostnadskontroll och genomförs investeringar och förvärv med aktieägarvänliga finansieringslösningar?
 4. Ställ den mest insiktsfulla fråga du kan komma på, utöver de ovan nämnda, för att avgöra om bolaget agerat rationellt ur ett finansiellt perspektiv?

Exempel på insiktsfulla frågor inom kapitalhantering

Sker återköp och inlösen av egna aktier till en attraktiv värdering? Har bolaget varit påpassliga med att ta in pengar när de kan, inte när de måste? Delar bolaget ut utdelning till aktieägarna samtidigt som det tar in nytt kapital? Har bolaget tagit alltför stora risker eller på annat sätt använt det kapital som av aktieägarna anförtrotts bolaget på ett suboptimalt sätt? Ruvar bolaget på en orimligt stor kassa i förhållande till sina kassaflöden till nästan ingen ränta alls? Misslyckas bolaget med att förklara rationalen med dess investeringar?

Kommunikation

 1. Är bolaget transparent i sin rapportering, realistisk i sina prognoser och fokuserar på långsiktig tillväxt?
 2. Väljer ledningen att prata ut och undviker att vinkla information positivt när det uppstår problem eller besvikelser?
 3. Är ledningen öppen och tillgänglig samt aktiv i att utbilda marknaden om bolaget och dess verksamhet på ett nyanserat och uttömmande sätt?
 4. Ställ den mest insiktsfulla fråga du kan komma på, utöver de ovan nämnda, för att avgöra om ledningen har en öppen och transparent kommunikation?

Exempel på insiktsfulla frågor inom kommunikation

Utgör visionen (och dess värderingar) en tydlig grund för hur bolaget ska byggas och en tydlig bild av vart bolaget är på väg? Kommunicerar ledningen en tydlig tillväxtstrategi för att uppnå de finansiella målen? Är ledningen notoriskt överoptimistiska i sin kommunikation eller pumpar upp aktien med pressmeddelandemissbruk? Ser ledningen alltid till att marknadens förväntningar är rimliga givet befintlig information? Lämnar ledningen vilseledande information eller duckar för viktig finansiell information? Har ledningen förnekat att de är konkurrensutsatta eller tar inte konkurrenterna på allvar?

Erfarenhet

 1. Har styrelseordförande eller VD lång (mer än 5 år) och framgångsrik branscherfarenhet från olika funktioner i verksamheten eller liknande positioner i industrin?
 2. Visar VD god förståelse för sin marknad, sina konkurrenter och vilket värde bolaget skapar för de utvalda kundsegmenten?
 3. Kompletterar styrelsen ledningens kompetens för att ta tillvara på möjligheterna med affärsidén, dvs en styrelse av kompetenta entreprenörer med relevant branscherfarenhet snarare än tjänstemän utan industriell expertis?
 4. Ställ den mest insiktsfulla fråga du kan komma på, utöver de ovan nämnda, för att avgöra om personerna i ledningen och styrelsen har rätt bakgrund för sina respektive positioner?

Exempel på insiktsfulla frågor inom erfarenhet

Har styrelsen internationell expertis och kompetens som kan driva internationaliseringen av bolaget? Är styrelsens storlek och sammansättning rimlig utifrån bolagets långsiktiga ambition? Har bolaget en historik av få byten av personer i ledningsgruppen eller andra nyckelpositioner?

Ersättning

 1. Är kompensationen (löner, bonus- och optionsprogram) till ledning och styrelsearvodena måttfulla?
 2. Finns en tydlig koppling mellan prestation och belöning i ledningens bonusprogram och är de parametrar som VD och de övriga i ledningen belönas på vettiga?
 3. Är kompensationen till ledningen någorlunda jämnt fördelad?
 4. Ställ den mest insiktsfulla fråga du kan komma på, utöver de ovan nämnda, för att avgöra om styrelsen är mer lojal mot ägarna än mot ledningen?

Exempel på insiktsfulla frågor inom ersättning

Har styrelsen ändrat villkoren i ett pågående incitamentsprogram till förmån för ledningen? Är ledningens förmåner och/eller avgångsvederlag allt för frikostiga? Väljer ledningen att betala ut bonusar till sig själva samtidigt som de skär ned på förmånerna till de övriga anställda?

Vad tycker du om de här frågorna för att avgöra om ledningen är bra eller inte? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet!

Vad tycker du? Rösta!

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.