Hitta kurstriggers – metod & exempel på triggers i aktier

Varför är det viktigt att hitta tänkbara kurstriggers innan man köper en aktie? Well, därför att över- och undervärderingar korrigerar sig vanligtvis över perioder om 2 till 3 år. Problemet är att det är väldigt svårt att veta när marknaden upptäcker att en aktie är undervärderad och stänger gapet mellan värde och pris.

Det kan ta en vecka och det kan ta 3 år. När väl en korrektion av en felaktig prissättning inleds kan den pågå ett bra tag. Korrektionen inleds oftast i samband med ny information.

En billig aktie som inte har stöd i god kvalitet blir en tickande bomb där värdegapet hela tiden riskerar att försvinna allt eftersom tiden går. Det måste därför finnas möjligheter för en omvärdering av aktien inom en viss given tidsperiod. Det är med andra ord viktigt att leta efter händelser som väntas utgöra en katalysator för aktien, vilka också kallas – just det – kurstriggers.

En del kurstriggers är kortsiktiga medan det för en del fundamentala förutsättningar kommer att ta ett par år att förverkligas helt. Inte sällan saknas kurstriggers, men då kan det vara värt att komma ihåg att bolag ofta är rättmässigt billiga.

Metod för att hitta kurstriggers

Den som analyserar ett bolag måste identifiera möjliga händelser som kan utlösa kurstriggers utifrån branschförhållanden (varaktiga eller cykliska förändringar) samt bolagsspecifika faktorer. Särskilt stort vikt läggs vid att sina egna prognoser kraftigt avviker från marknadens eller att bolaget är att betrakta som oupptäckt.

Men det är inte bara av stor vikt att man kan framföra goda grunder för att en aktie ska kunna stiga framöver utan också när i tiden. Man bör kunna fastslå goda grunder för att aktien ska kunna stiga under de närmaste 2 åren.

Vad är en typisk kurstrigger?

Generellt sett kan kurstriggers sägas omfatta händelser som leder till förbättrad lönsamhet (marginaler), vinsttillväxt eller ökat intresse bland investerarna.

Typiska kurstriggers är händelser som medför förändringar för ett bolags grundförutsättningar och inte ligger inprisade i aktie- marknadens konsensusförväntningar. Som exempel på vanliga triggers kan man nämna uppköp, en ny produkt som förväntas stå för en stor del av försäljningen, ny vd som för med sig nya idéer eller att förutsättningarna för branschen förändras.

Exempel på bra triggers

Ett exempel på en generellt sett väldigt välkommen katalysator/trigger är avknoppningar, vilka ofta leder till att ledningen kan fokusera på kärnverksamheten och synliggöra dolda värden i bolaget. Ytterligare ett bra exempel är när bolag som växer inkluderas i ett index och därmed dyker upp på de institutionella förvaltarnas radarskärmar. Då kommer fonderna och vill köpa in sig i aktien, vilket i många fall blir en stark drivkraft i kursen och skapar ett positivt momentum.

Vad tycker du om att identifiera kurstriggers innan köp av en aktie? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet!

Vad tycker du? Rösta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.