På Insider6.com (“Insider6.com”, “Insider6”, “operatören”, “vi”, “oss”) behandlar vi personuppgifter om våra besökare på våra webbplatser (“du”, “din”). Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och uppfylla dataskyddslagstiftningen.

Operatören bakom Insider6 arbetar med utveckling av webbtjänster, med huvudkontor i Stockholm.

Om denna policy

Syftet med den här policyn är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan avse dig (“personuppgifter”). Den ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Den här policyn har inte till syfte att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss, eller några rättigheter som du kan ha enligt dataskyddslagstiftning.

§1 Personuppgiftsansvarig

Insider6 bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter (din personuppgiftsansvariga). Med personuppgiftsansvarig avses det företag som fastställer metoden för och syftet med att behandla personuppgifter.

Du bör vara medveten om att trots att vi bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som är åtkomliga för andra företag. Vid åtkomsten till dina personuppgifter ska alla företag uppfylla de standarder som föreskrivs i den här policyn.

§2 Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar följande uppgifter om samtliga besökare:

 • IP-adress (denna kan dock inte kopplas till dig som person såvida du inte också lämnat en kommentar eller skrivit meddelande med ytterligare personuppgifter)

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig, om du själv angett dessa till oss i kommentarer, meddelanden eller annat:

 • Namn
 • E-postadress
 • Andra personuppgifter, personliga preferenser och åsikter som du själv skickat till oss

§3 Hur vi använder och behandlar personuppgifter

Insider6 kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att

 • Analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att bedriva vår verksamhet och våra webbplatser efter användarpreferenser, för att erbjuda en bättre tjänst och användarupplevelse.
 • Förbättra och rikta annonser som du tar emot från oss.
 • Registrera ett konto, genom vilket du kan använda vissa interaktiva funktioner.
 • Uppfylla eller utöva några av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter i de syften som föreskrivs i denna paragraf 3, och när vi är säkra på att

 • Du har gett oss tillstånd att använda uppgifterna på det sättet eller
 • Vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja “berättigade intressen” som vi har som företag (t.ex. för att förbättra våra produkter eller utföra analyser över våra dataset), på ett sätt som är proportionerligt och respekterar ditt privatliv.

§4 Tredjepart

Vi arbetar med många tredje parter som bidrar till att administrera vår verksamhet och utföra tjänster. De här tredje parterna kan ibland behöva åtkomst till dina personuppgifter.

 • Vår leverantör av pluginprogram Automattic, Inc, med säte i USA, som är s.k. privacy shield certifierad som du kan läsa i här och behandlar personuppgifter på våra vägnar.
 • Vårt hosting-bolag FS Data AB, med säte i Sverige. Läs mer här.
 • Andra tjänsteleverantörer eller personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter på våra instruktioner, t.ex. molntjänster.
 • Våra leverantörer av analystjänster (t.ex. Google Analytics), som behandlar personuppgifter för sina egna syften som personuppgiftsansvariga. Läs vår Cookie Policy för att se hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Om vi har en skyldighet att avslöja uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller skydda våra intressen eller vår säkerhet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar någon verksamhet eller några tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, inklusive prospektiva säljare eller köpare.

§5 Internationella överföringar

Med internationella överföringar avses att personuppgifter förs över till ett land som ligger utanför Europeiska unionen.

Såsom föreskrivs i paragraf 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredje parter som kan finnas utanför Europeiska unionen.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk begäran eller myndighetsbegäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet utanför Europeiska unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att internationella överföringar av information administreras på ett sätt som skyddar dina rättigheter och intressen. Varje begäran om information som vi tar emot från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noga innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan. Kontakta oss (se paragraf 7) om du önskar mer information.

§6 Hur länge vi behåller personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är skäligen nödvändigt för de syften som anges i paragraf 3 i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en viss tidsperiod för att uppfylla t.ex. juridiska, skatterelaterade krav eller bokföringskrav.

Vi kan ha en policy om bevarande av uppgifter för de personuppgifter som finns i vår besittning. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att säkerställa att de antingen raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras.

§7 Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter finns i den tabell som anges längre ner.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande till Insider6 enligt anvisning på kontaktsidan.

Notera följande om du vill utöva dina rättigheter:

RÄTTIGHET VAD DET INNEBÄR
ÅTKOMST Du kan be oss att

 

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia av dessa uppgifter
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi lämnar ut dem till, om vi för ut dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har, hur du kan framställa ett klagomål, var vi fick dina uppgifter ifrån och om vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller automatisk profilering, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig i denna policy,
KORRIGERING Du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter. Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.
RADERING Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men bara om

 

 • de inte längre behövs för de syften som de samlades in för eller
 • du har tagit tillbaka ditt samtycke (när behandlingen baserades på samtycke) eller
 • du har en framgångsrik rätt till invändning (se “Invändning” nedan) eller
 • de har behandlats på ett olagligt sätt eller
 • det behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig

 • för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller
 • för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Det finns vissa andra omständigheter då vi inte är skyldiga att uppfylla din begäran om radering, men dessa två är de mest sannolika omständigheter då vi skulle neka till denna begäran.

BEGRÄNSNING Du kan be oss att begränsa (dvs. behålla men inte använda) dina personuppgifter, men bara om

 

 • deras riktighet är omstridd (se Korrigering), så att vi kan verifiera deras riktighet eller
 • behandlingen är olaglig, men du vill inte att de raderas eller
 • de inte längre behövs i de syften som de samlades in för, men vi ändå behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifieringen av huvudsakliga skäl pågår.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om

 • vi har ditt samtycke eller
 • det behövs för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • det behövs för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
PORTABILITET Du kan be oss att lämna dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vedertaget, maskinläsbart format, eller så kan du be oss att få dem “porterade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, dock i varje fall endast om

 

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig och
 • behandlingen utförs med automatiska metoder.
INVÄNDNING Du kan invända till behandling av dina personuppgifter som har våra “berättigade intressen” som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade intressen.Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande berättigade intressen som är viktigare än dina rättigheter och friheter.
INTER-NATIONELLA ÖVERFÖRINGAR Du kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter förs ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kan redigera avtal om dataöverföringar eller relaterade dokument (dvs. fördunkla viss information i dessa dokument) av kommersiellt känsliga skäl.
TILLSYNS-MYNDIGHET Du har rätt att framställa ett klagomål till den behöriga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.Vi ber dig att försöka lösa problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar via mejl om vi innehar denna, men kan inte garantera detta.