Dessa användarvillkor (”Villkor”, ”Avtal”, ”Användaravtal”) är ett avtal mellan oss (”Insider6”, ”Insider6.com”, ”Operatör”, ”vi”, ”vårt”) och dig (”Användare”, ”Medlem”, ”du”, ”din”, ”ditt”). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av Insider6.com och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans ”Webbplats”, ”Sajt”, ”Webbtjänst”, “Tjänsterna”).

Varje användning av den ovanstående terminologin eller andra ord i singular, plural, med stor bokstav och/eller han/hon eller de, ses som utbytbara och därför som refererande till det samma.

Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Fortsätt inte använda Insider6.com om du inte accepterar alla villkor som anges och länkas till på denna sida.

Konton och medlemskap

Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra händelser som inträffar i samband med det. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska nya konton innan du kan logga in och använda våra tjänster. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto upphör. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto sker eller andra säkerhetsbrott.

Vi ansvarar inte för några handlingar eller underlåtenheter av dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del av det) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle skada vårt rykte och goodwill. Om vi ​​tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster på nytt. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress (”IP-nummer”) för att förhindra ytterligare registrering.

Användarinnehåll

Vi äger inte data, information eller material (”Innehåll”) som du skickar in till webbplatsen under användning av tjänsten. Du har ensamt ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och immateriell äganderätt eller rätt till användning av allt skickat innehåll. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och granska innehåll på webbplatsen som skickas in eller skapas med våra tjänster av dig.

Såvida inte annat specifikt avtalats mellan dig och oss, ger din användning av webbplatsen oss licens för att använda, reproducera, anpassa, ändra, publicera och distribuera det innehåll som skapats av dig eller lagras i ditt användarkonto för kommersiell användning, marknadsföring och liknande syfte.

Du ger oss tillåtelse att komma åt, använda, kopiera, distribuera, lagra, överföra, omformatera, reproducera, anpassa, ändra, publicera, visa och framföra innehållet på ditt användarkonto efter behov för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort något innehåll som enligt vår rimliga åsikt bryter mot våra villkor eller på något sätt är skadligt, störande eller olämpligt.

Säkerhetskopior

Vi ansvarar inte för innehåll som finns på webbplatsen. Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för förlust av något innehåll. Det är ditt eget ansvar att upprätthålla lämplig säkerhetskopiering av ditt innehåll. Trots det ovanstående kan vi, vid vissa tillfällen och under vissa omständigheter, med absolut ingen skyldighet, kunna återställa en del av eller alla dina uppgifter som har raderats från ett visst datum och tid då vi kan ha säkerhetskopierat data för våra egna syften. Vi garanterar inte att informationen du behöver kommer att finnas tillgänglig.

Länkar till andra webbplatser

Även om denna webbplats kan länka till andra webbplatser innebär det inte att vi, direkt eller indirekt, uttrycker något godkännande, samarbete, sponsring, partnerskap eller anknytning till någon länkad webbplats, såvida det inte specifikt anges. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara ”affiliate-länkar”. Detta innebär att om du klickar på länken och köper en produkt eller tjänst, kommer Insider6 att få en provision.

Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Vi har inget ansvar eller skyldighet gällande handlingar, produkter, tjänster och innehåll från andra tredjeparter. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för alla webbplatser som du kommer åt via en länk från denna webbplats. Din länk till andra webbplatser utanför webbplatsen är på din egen risk.

Förbjudna användningar

Förutom andra villkor som anges det här avtalet, är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, regionala, kommunala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller utnyttja våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, kränka, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att ägna sig åt skräppost, phishing, pharming, pretexting, spindla, crawla eller scrape:a; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot något av de förbjudna användningarna.

Informationens korrekthet

Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information på webbplatsen eller om någon relaterad tjänst är felaktig när som helst utan att det meddelas på förhand (inklusive efter att du har skickat en eventuell beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller ändringsdatum som tillämpas på webbplatsen bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller om någon relaterad tjänst har ändrats eller uppdaterats.

Tredjepartstjänster

Om du bestämmer dig för att aktivera, få tillgång till eller använda tjänster från tredjepart, ska du observera att din tillgång till och användning av sådana andra tjänster styrs enbart av villkoren för sådana andra tjänster, och vi stöder inte, är inte ansvariga eller skyldiga för, och gör inga framställningar angående någon aspekt av sådana andra tjänster, inklusive, utan begränsning, deras innehåll eller hur de hanterar data (inklusive dina data) eller någon interaktion mellan dig och leverantören av sådana andra tjänster. Du avstår oåterkalleligt från alla krav mot operatören med avseende på sådana andra tjänster. Operatören ansvarar inte för skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakan av eller i samband med din aktivering, åtkomst eller användning av sådana andra tjänster, eller ditt förtroende för sekretesspraxis, datasäkerhetsprocesser eller annan policy av sådan annan tjänst. Du kan behöva registrera dig för eller logga in på sådana andra tjänster på deras respektive webbplatser. Genom att aktivera andra tjänster tillåter du uttryckligen operatören att avslöja dina uppgifter efter behov för att underlätta användningen eller aktiveringen av sådan annan tjänst.

Annonser

Under användningen av webbplatsen kan du komma i kontakt med eller delta i kampanjer för annonsörer eller sponsorer som visar sina varor eller tjänster via webbplatsen. All sådan aktivitet, och alla villkor, förutsättningar, garantier eller representationer förknippade med sådan aktivitet, är enbart mellan dig och den tillämpliga tredjeparten. Vi har inget ansvar, skyldighet eller ansvar för sådan korrespondens, köp eller marknadsföring mellan dig och någon sådan tredjepart.

Immateriella rättigheter

Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av Insider6 eller tredjepart, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom kommer att finnas kvar (som mellan parterna) enbart hos operatören. Alla varumärken, servicemärken, uttryck, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster, är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör operatören eller licensgivarna av operatörerna. Andra varumärken, servicemärken, uttryck, grafik och logotyper som används i samband med vår webbplats eller tjänster kan vara varumärken som tillhör andra tredjeparter. Din användning av vår webbplats och tjänster ger dig ingen rätt eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda någon operatörs eller varumärken från tredjepart.

Ansvarsbegränsning

I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag kommer operatören, dess dotterbolag, partners, kontor, ledning, styrelse, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga händelser att ansvara för någon för (a): indirekt, tillfällig, speciell, straffande, täckning eller följdskador (inklusive, utan begränsning, skador för förlorade vinster, intäkter, försäljning, anseende, goodwill, användning av innehåll, påverkan på affärer, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjligheter) oavsett hur det orsakats, under någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, avtal, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad tull, försumlighet eller på annat sätt, även om operatören har informerats om risken till sådana skador eller skulle ha förutsett sådana skador. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer det totala ansvaret för operatören och dess dotterbolag, partners, kontor, ledning, styrelse, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare, relaterade till tjänsterna att begränsas till ett belopp som är högre än en (1) krona eller eventuella belopp som faktiskt betalas kontant av dig till operatören under en månad innan den första händelsen eller tillfälligheten som ger upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och uteslutningarna gäller också om detta rättsmedel inte helt kompenserar dig för förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte.

Skadeersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla operatören och dess dotterbolag, partners, kontor, ledning, styrelse, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare oskadliga från och mot eventuella skulder, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatsavgifter, som uppstår i samband med eller uppstår från tredjepart-anklagelser, anspråk, handlingar, tvister eller krav som hävdas mot någon av dem som ett resultat av eller hänför sig till ditt innehåll, din användning av webbplatsen eller tjänsterna eller något avsiktligt felaktigt uppförande från din sida.

Skiljbarhet

Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den utsträckning de inte bryter mot gällande lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som är nödvändig så att de inte gör detta avtal olagligt, ogiltigt eller inte verkställbar. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en domstol med behörig jurisdiktion, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delar därav ska utgöra deras avtal med avseende på föremål för detta, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och effekt.

Tvistlösning

Upprättandet, tolkningen och genomförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår genom det ska avgöras enligt svensk domstol. Den exklusiva jurisdiktion och plats för ärenden relaterade till ämnet här är Stockholms tingsrätt, och du överlämnar härmed till sådana domstolars jurisdiktion. Du avstår härmed från rätten till skiljeförfarande i alla ärenden som härrör från eller är relaterade till detta avtal. FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor gäller inte detta avtal.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policy som rör webbplatsen eller tjänsterna, effektiv vid publicering av en uppdaterad version av detta avtal på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Övriga villkor

Genom att använda Insider6.com godkänner du – utöver dessa Användarvillkor – även följande villkor, regler och avtal:

Godkännande av samtliga villkor

Du bekräftar att du har läst detta avtal, samt länkade villkor, reglar och avtal, och samtycker till alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av detta och länkade avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta och länkade avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.

Kontakta oss

Om du har några frågor om detta avtal, vänligen kontakta oss.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar.

Detta dokument uppdaterades senast 15 juni 2020